Buďme spolu leniví – venujte nám 2% !

Lenivý rodič, o. z. sa stal pre rok 2017 prijímateľom 2 %. Aj vy tak môžete podporiť naše aktivity a to práve darovaním 2 % z dane. Získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie činnosti a tvorbu nových článkov a aktivít pre čitateľov Lenivého rodiča. V tomto článku nájdete podrobný postup spolu s tlačivami potrebnými na poukázanie 2 % z dane Lenivému rodičovi. Ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno (názov): Lenivý rodič, o. z.
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42402387
Sídlo: Hlavná ulica 151/60, 922 10 Trebatice

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov

   • Do 15. 2. 2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ).
   • Po vykonaní zúčtovania požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2016. Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2016 – tlačivo na stiahnutie.
   • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať potrebné percentá:
    • 2 % zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
    • 3 % zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2016 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane je aj potvrdenie od organizácie, v ktorej ste dobrovoľnícky pôsobili.
   • Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane.
   • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu práve Vy zaslali svoje 2 %, resp. 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
   • Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (dobrovoľníci s počtom aspoň 40 odpracovaných hodín za rok 2016 aj s potvrdením od príslušnej organizácie) doručte najneskôr do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
   • Po splnení podmienok majú daňové úrady 90 dní na poukázanie 2 %, resp. 3 % v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Dobrovoľníci, pozor!

V prípade, že fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) pre akúkoľvek neziskovú organizáciu počas roka 2016 odpracovala ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a táto organizácia o tom vydá Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, môže fyzická osoba venovať až 3 % zo svojej dane! V tom prípade vo Vyhlásení vypočítajte 3 % zo svojej dane a k Vyhláseniu priložte okrem Potvrdenia o zaplatení dane aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jednej organizácie. Počet minimálne 40 hodín tak môžete „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií. Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (vzor) – tlačivo na stiahnutie

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

   • V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných percent z dane:
    • 1. 2 % zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
    • 2. 3 % zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2016 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.
   • Možné je vybrať si iba jednu organizáciu (údaje o Lenivom rodičovi nájdete v úvode článku).
   • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 %, resp. 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa – NIE však poukázaná suma).
    Ak podávate daňové priznanie typu A, táto kolónka sa nachádza v VIII. oddiele.
    Ak podávate daňové priznanie typu B, kolónka sa nachádza v XII. oddiele.
   • Nezabudnite daňové priznanie podpísať, inak je neplatné!
   • Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v roku 2016 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2017), na daňový úrad podľa svojho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.

Postup pre právnické osoby

  • Vypočítajte si 1 %, resp. 2 % z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1 %, resp. 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
   • V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31. 3. 2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť Lenivému rodičovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1 % z dane.
   • V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. 3. 2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Lenivému rodičovi), tak môže poukázať až 2 % z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Táto kolónka je v časti IV. daňového priznania.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa sídla spoločnosti).
  • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane zvyčajne do 31.3.2017) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.