Inzercia

Domáce vzdelávanie – 2.časť

V druhej časti seriálu o domácom vzdelávaní sa bližšie pozrieme na povinnú administratívu žiadosti. Povieme si, o čo máte žiadať, ak máte záujem vzdelávať vaše dieťa doma, komu žiadosť adresovať, čo by malo byť jej súčasťou a ako bude prebiehať kontrola vzdelávania vášho dieťaťa zo strany školy.

Čo potrebujem k podaniu žiadosti o individuálne vzdelávanie?

Obsah žiadosti o individuálne vzdelávanie špecifikuje §24 odsek 5 školského zákona. Žiadosť má obsahovať identifikačné údaje žiaka – meno, priezvisko, dátum narodenia, ročné číslo a miesto trvalého pobytu, ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť. Nesmiete zabudnúť vymenovať dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania. Rodičia sa pre DV rozhodujú z rôznych príčin, okrem zdravotného stavu to môže byť záujem rodičov o túto formu vzdelávania, pobyty rodiny v zahraničí, vzdialenosť od školy či odporúčanie psychológa.

Ako prílohu k žiadosti pripájate ďalšie doklady požadované zákonom, a to:
1) individuálny vzdelávací program (IVP), ktorý je podľa mojich respondentiek témou na samostatný článok. Pri jeho tvorbe je kľúčové uvedomiť si, že princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského vzdelávacieho programu a akékoľvek odchýlky je potrebné opísať v IVP. Lucia a Zuzana vysvetľujú: “So zostavením individuálneho plánu je veľa práce, ktorá sa však oplatí. Štátny vzdelávací program je stavaný iba pre školské vzdelávanie. Ak by sme rezignovali na IVP, bola by to pre nás dvojsečná zbraň. Tým by sme sa zaviazali, že dieťa sa bude učiť presne to, čo jeho spolužiaci v škole, z tých istých materiálov a v rovnakom čase, napríklad robiť tie isté testy a projekty.”
2) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka – v tejto časti žiadosti opíšete, kde bude vzdelávanie žiaka prebiehať: v bytovom prostredí, vo verejných priestoroch (verejná knižnica, múzeá, športoviská), v prírode. Je vhodné špecifikovať aj podmienky, aké bude mať žiak k dispozícii v domácnosti: vlastný stôl, príručnú knižnicu, počítač s pripojením na internet, DVD či CD nosiče.
3) zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané; učebnice vám poskytne aj vaša kmeňová škola,
4) vysokoškolský diplom pedagóga, ktorý bude zodpovedný za vzdelávanie dieťaťa (stačí kópia). Prikladáte aj jeho/jej písomný súhlas s podpisom, napríklad vetu, že súhlasí s garantovaním vzdelávania žiaka.

Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie kvôli zdravotnému stavu žiaka, musí k žiadosti priložiť aj vyjadrenie pediatra. Vzor žiadosti nájdete tu.

Následne riaditeľ školy rozhodne, či žiadosti vyhovie, alebo nie. Ak áno, ďalej bude táto škola pre vaše dieťa kmeňová škola. Bude v nej vedené v evidencii a na nej bude každého polroka komisionálne skúšané.

Ako budem vedieť, čo mám svoje dieťa učiť?

Vaša kmeňová škola vám poskytne školský vzdelávací program a mala by aj učebnice, avšak to nie je to pravidlom. Niektorí doma vzdelávajúci rodičia postupujú podľa učebníc zo školy, ale väčšina používa iné materiály. Lucia a Zuzana sa zhodujú: “Ponuka je stále širšia, ale stále nie dostatočná. Dobré materiály sú na tejto stránke, rovnako na sociálnych sieťach navzájom zdieľame materiály, ktoré sme vyrobili deťom na mieru. Tiež ak si rodič prečíta cieľové kompetencie a prelistuje učebnice, alebo len stiahne koncoročné písomky, rýchlo zistí, čo by malo dieťa v danom období ovládať. Určite bohato využívame internet, zahraničné materiály, odbornú literatúru, encyklopédie, či projektové vyučovanie. Máme možnosť využívať aj iné prístupy – montessori pedagogiku či ďalšie alternatívy. Veľa navštevujeme múzeá, kultúrne či vzdelávacie podujatia a centrá. Domáce vzdelávanie nezaberá denne ani zďaleka toľko času, koľko strávi žiak nad učebnicami a pracovnými listami v škole. Vytvára veľký priestor pre iné, praktickejšie a názornejšie spôsoby vzdelávania a hlavne priestor pre rozvoj záujmov dieťaťa.”

Ako prebieha hodnotenie žiaka?

Kontrolu kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní vykonáva Štátna školská inšpekcia, kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiaka vykonáva kmeňová škola. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, podstúpi komisionálne skúšky v kmeňovej škole, a to z príslušného učiva každého povinného predmetu, za každý polrok zvlášť. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie.

V prípade, že by dieťa na komisionálnych skúškach neprospelo, musí pokračovať vo vzdelávaní v škole. Lucia Rosáková v súvislosti s hodnotením dodáva: “Ak má byť žiak posudzovaný na základe polročnej práce, komisionálna skúška je nespravodlivá, rovnako ako to, že dieťa nemá možnosť známku si opraviť. Polročnú prácu by vedel učiteľ hodnotiť napríklad na základe portfólia, čím máme na mysli všetko, čo dieťa v daný polrok robilo – nielen pracovné listy či zošity, prečítané knihy a písomky, výkresy a projekty, ale aj lístky, nahrávky či fotografie z návštev múzeí a exkurzií, natočené videá a podobne. V susedných Čechách, kde je domáce vzdelávanie viac udomácnené ako u nás, je rozhovor učiteľa, rodiča a žiaka nad portfóliom bežný.

Ďalším problémom pri komisionálnej skúške je stres. Dieťa skúšajú traja cudzí ľudia, ktorí ho daný predmet neučili. Negatívom je aj to, že prítomnosť rodiča nie je zákonom zaručená, odporúčame rodičom o ňu písomne požiadať riaditeľa školy. Predstavte si prváka na polročnej komisionálnej skúške: cudzí učitelia v cudzom prostredí, bez prítomnosti kohokoľvek blízkeho, bez možnosti opravy a hneď z niekoľkých predmetov. Dieťa je v horšej situácii ako na súde či v nemocnici, kde má aspoň zaručené právo na prítomnosť blízkej osoby.”

Ak je žiak individuálne vzdelávaný kvôli zdravotnému znevýhodneniu, nesmie byť podľa zákona skúšaný komisionálne a riaditeľ má pri rozhodovaní o skúške brať do úvahy jeho zdravotný stav. Obvykle špeciálno-pedagogická poradňa spíše odporúčania, na základe ktorých má byť konkrétny žiak hodnotený a skúšaný a škola by to mala rešpektovať, výnimočne žiaka skúša špeciálny pedagóg . Takýto žiak je klasifikovaný na základe písomnej správy, ktorú štvrťročne predkladá riaditeľovi kmeňovej školy triedny učiteľ individuálne vzdelávaného žiaka, často s tým pomáha poradňa.

Ako je možné domáce vzdelávanie ukončiť?

Povolenie individuálneho vzdelávania riaditeľ školy zruší na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka, na návrh školského inšpektora, alebo ak si rodič neplní podmienky dané zákonom. Poslednou možnosťou je, ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia neprospeje.

V poslednej časti seriálu o DV si povieme o jeho výhodách a nevýhodách.