Máme doma žiaka s poruchami čítania. Čo s tým?

V súčasnosti sa čoraz viac stretávame s poruchami čítania u našich detí. Prípadne s tým, že žiak vôbec neporozumel práve prečítanému textu. Čo s tým? Dá sa proti tomu nejako bojovať?

Áno, dá. Existuje revolučná metodika výučby a reedukácie problémov pri čítaní nazývaná „SFUMATO – Splývavé čítanie“. Autorkou tejto metodiky je PaedDr. Mária Navrátilová.

Cieľom techniky Splývavého čítania je prevencia a reedukácia chybne čítajúcich žiakov. Umožňuje u detí rozvíjať ich oslabené školské schopnosti so zameraním sa na čitateľskú gramotnosť.

Sfumato je založené na hlasnom prejave, ktorým žiak prechádza. Plynulé čítanie je založené na napájaní hlásky na hlásku. Pri učení sa tak využívajú jednotlivé zmyslové orgány, ktoré nadväzujú na seba v presnom poradí: zrak – hlas – sluch. 

Technika Splývavého čítania vytvára časový priestor pre voľbu tempa (rýchlosti) čítania u každého dieťaťa individuálne. Žiak tak rozumie čítanému textu, vďaka vytvoreniu dynamického stereotypu pri dodržaní a splnení všetkých atribútov čítania.

Metodika Sfumato – Splývavé čítanie je určená pre chybne čítajúcich žiakov, ktorí postupovali pri nácviku čítania inou metódou a získali nesprávne čitateľské návyky (dvojité čítanie, zámena písmen, pridávanie písmen, čítanie bez pochopenia obsahu).

Vďaka tejto metóde sa dieťa naučí dobre čítať a hlavne porozumieť čítanému textu. Ďalšou pridanou hodnotou je lepšie zvládnutie učenia sa ostatných predmetov a lepšie zvládnutie písania textov.

V prípade, že máte dieťa s podobnými problémami, odporúčame sa obrátiť na odborníkov.

Inzercia