Čo alebo kto ovplyvňuje adaptáciu dieťaťa v materskej škole?

Materskú školu začína dieťa navštevovať približne v troch rokoch. Niekedy je to aj skôr – v dvoch až v dva a pol rokoch. To, ako sa dieťa adaptuje (ako si zvykne) na materskú školu, závisí od viacerých faktorov.

Je dôležité vedieť, že dieťa od 2 – 3 rokov (z vývinového hľadiska je to obdobie batoľaťa) je ešte úzko viazané na rodiča, zväčša na matku, či iného citovo blízkeho človeka. Až tretí rok je významným medzníkom v psychickom vývine dieťaťa. Je to obdobie, v ktorom sa dieťa začína odpútavať od matky a začína sa zaujímať o rovesníkov, resp. o iné deti. Dôležitá je osobnosť dieťaťa, preto je aj adaptácia na materskú školu prebieha u každého dieťa odlišne. Niektoré deti zvládnu prechod z rodiny do materskej školy takmer bez problémov, iné naopak s výraznými adaptačnými problémami. Podľa Mihokovej (2011, s. 6) „spoločným menovateľom pre obe skupiny detí je náhla zmena – opustenie matkinho náručia, istoty, rodinného bezpečia – a nevyhnutná konfrontácia s novou životnou rolou.“

Dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú adaptáciu dieťaťa na materskú školu sú rodičia a učiteľky v materskej škole.

Rodina je prvým miestom, kde dieťa získava prvé citové väzby, návyky, kde sa učí vzorcom správania v danej spoločnosti. Je to špecifická skupina, ktorá okrem spoločenských pravidiel dodržiava aj vlastné pravidlá. Rodina ovplyvňuje to, ako sa dieťa začlení do širších sociálnych sfér počas celého života. Materská škola je zväčša prvou z nich. Dieťa v nej získava prvé skúsenosti vo väčšej skupine, kde už nie je stredobodom pozornosti, respektíve, kde sa musí prispôsobiť aj iným pravidlám ako v rodine.

Učiteľka v materskej škole je ďalším človekom, ktorý ovplyvňuje adaptáciu dieťaťa. Jej osobnosť a profesionalita sú dôležité na to, aby dieťa odhadla (diagnostikovala) a vedela s dieťaťom pracovať tak, aby sa dieťa čo najskôr adaptovalo.

A čo je najdôležitejšie? Vzájomná spolupráca rodiny a učiteliek v materskej škole. Rodina, najmä rodičia a vychovávatelia v materskej škole by sa mali snažiť robiť to, čo je dobré pre dieťa, pre jeho čo najmenej problémovú adaptáciu.

Čo by mohli urobiť rodičia, aby sa ich dieťa čo najlepšie adaptovalo?

 

Pred zápisom do materskej školy:

  • viesť dieťa k samostatnosti
  • chodiť s dieťaťom do spoločnosti, umožniť dieťaťu byť s inými deťmi
  • mať určitý režim aj doma
  • poskytnúť dieťaťu citovú väzbu, oporu, dať mu pocit bezpečia

Ak dieťa začne navštevovať materskú školu:

  • nezdržovať sa dlho v šatni, nepredlžovať rozlúčku s dieťaťom (dieťa sa zbytočne rozcitlivie), niekedy rodič prežíva odluku od dieťaťa viac ako dieťa samotné
  • systematické navštevovanie materskej školy
  • nestrašiť dieťa materskou školou – „ak nebudeš poslúchať pôjdeš do škôlky“, resp. nechám ťa v škôlke, ak nebudeš poslúchať“
  • trpezlivosť, trpezlivosť, trpezlivosť – nedať sa „zlomiť“ dieťaťom

Použitá literatúra: Mihoková Stanislava, Vstupná diagnostika 2 – 3 ročných detí v materskej škole. Projekt: MPC, Bratislava, 2011, 44s.