Ideme na ZUŠku. Čo nás čaká?

Zistili ste, že Vaše dieťa má talent na kreslenie. Kreslí často, rado a baví ho to. Logickým vyústením tejto situácie je prihlásenie dieťaťa na základnú umeleckú školu, kde bude môcť svoje nadanie rozvíjať. Čo ho čaká na talentovkách, hodinách a čo všetko s rozvojom svojho talentu získa? Odpovede sme opäť vyzvedali od Mgr. Moniky Groman.

Ako prebiehajú talentové skúšky na ZUŠku?

Talentovky prebiehajú na pôde školy v presne stanvené dni a časy, ktoré školy oznamujú na svojich webových stránkach či plagátoch v danom meste. Najčastejšie sa talentové skúšky konajú v mesiacoch máj a jún. Na pohovor si treba so sebou priniesť aj výber 10-15 prác (z domáceho či školského prostredia). V prípade, že sa dieťa venuje plastickým alebo priestorovým záležitostiam, nápomocné sú fotografie jeho výtvorov. Talentové skúšky sa skladajú z: realizácie zadania v konkrétnom ateliéri (kresba zátišia, maľba na konkrétnu tému a pod.), rozhovor s dieťaťom a rodičom, hodnotenie prinesených prác. Po vypísaní prihlášky na školu a ukončení talentových skúšok výberová komisia bude vyberať nových študentov. Vyrozumenie dostane rodič poštou do niekoľkých týždňov.

S akými deťmi začínajú pedagógovia pracovať a koľko detí zvyčajne býva v jednom krúžku?

Na ZUŠke začíname s výukou detí od 5 rokov až po dospelosť. Vrchnú hranicu stanovenú nemáme. Forma výučby prebieha v skupinkách, ktoré sú vekovo približne rovnaké. V jednej skupinke je 6-12 detí. Dĺžka výučby je 3×45 minút s prestávkami. Skupinka predškolákov je ale podstatne menšia, 3-5 detí, nakoľko tie si vyžadujú z hľadiska veku iný prístup. Vyučujú sa iba jeden a pol hodiny – to je ich maximum pri plnej koncentrácii. Študent navštevuje školu raz týždenne. V prípade, že sa potrebuje študent pripraviť na talentové skúšky na strednú či vysokú umeleckú školu, tak jeho návštevy sú aj viackrát do týždňa. Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách a vždy v rovnaký deň a čas, ktorý si rodič na začiatku školského roka dohodne s pedagógom na základe rozvrhu dieťaťa.

Aké techniky sa zvyknú počas roka preberať?

Súčasťou výučby sú teoretické a praktické vedomosti z oblasti kresby, maľby, grafiky, modelovania a dekoratívnych činností. Pričom ja osobne som posledné dva roky úspešne pripravovala študentov na Slovenské i České stredné a vysoké umelecké školy dokonca aj z oblasti fotografie, ktorá mi je veľmi blízka.

Konzultujete pokroky, stagnácie alebo úpadky talentu dieťaťa aj s rodičmi? Ako je v jednotlivých prípadoch nutné postupovať?

Všetky tieto stavy je vhodné priebežne konzultovať s rodičmi či kolegami/vedením.Posun v kreativite dieťaťa možno odpozorovať najmä z prác dieťaťa a z jeho aktivity na hodinách. Podstatná je zo strany rodičov taktiež objektívna kritika. Dôležité je viesť dieťa k samostatnosti a sebavyjadreniu, aby sa nebálo vyjadriť seba a prejaviť svoje vlastné myšlienky. Chybou je, ak sa snaží ostatným iba zapáčiť a tým naplniť ich predstavy/názory, ktoré môžu mať podstatný (hlavne negatívny) vplyv na jeho ďalší vývoj.

Aj rodič vidí stav vývoja z prác. Školy ich odovzdávajú po ukončení projektov či výstav raz za polrok alebo za celý rok. Ďalej je dôležitá komunikácia s pedagógom ako aj dôsledná dochádzka a všeobecný záujem o štúdium.

Na stagnácie, posuny či úpadky v kreativite môže mať vplyv viacero faktorov. Ja som sa našťastie najčastejšie stretla s posunom, čoho je základom skúsený pedagóg, správna motivácia a kvalitné témy, ktoré sú kľúčom k záujmu. Nesmieme zabudnúť na prácu v príjemnej atmosfére. V menšej miere bola zatúpená stagnácia či úpadok. U dieťaťa je možné ich odpozorovať na základe problémov v kolektíve normálnej ZŠ (šikanovanie) či v nestabilite rodinného zázemia s čím sa dieťa pedagógovi zverí, ak cíti že s ním má pevnejšie puto. Veľmi často sa s danými problémami deti utiekajú ku kamarátom, nie k rodine. Tieto negatívne faktory majú vplyv na celkový životný rytmus dieťaťa a neriešenie daných problémov môže byť následkom nielen úplného zanechania danej kreatívnej činnosti, ale aj straty akéhokoľvek záujmu, úpadok vo vzťahoch, psychické problémy atď.

Aký vplyv na dieťa a jeho ďalší vývoj má výtvarné umenie?

Výtvarné umenie obohacuje a prehlbuje vkus a estetické cítenie. Cez tieto vzťahy prebieha poznávanie a socializácia, čím dieťa získava zásadné podnety pre rozvoj svojich schopností a zručností. Pre deti predškolského/školského veku spĺňa umenie funkciu hry, je prostiedkom poznania a komunikácie. V spojení s galerijnou i muzeálnou pedagogikou zapracovanou do osnov umeleckých škôl, sú realizované časté návštevy vernisáží i výstav v lokálnych galériách, ktoré študentom otvárajú cestu ku kultúrnym inštitúciám a často aj k umelcovi samotnému.

V psycholgickom ponímaní má výtvarné umenie pozitívny vplyv na duševný rozvoj človeka, učí ho narábať s emóciami a so sebavyjadrením. Tým sa mu naskytujú rôzne možnosti objaviť pre seba najlepšie spôsoby duševnej hygieny, rozvoja fantázie, sebanaplnenia a vysporiadania sa s okolitým svetom. Neustále množstvo nových podnetov v okolitom svete a ich výtvarné spracúvanie dieťaťom poskytuje psychický oddych a zároveň možnosť vysporiadať sa s danými podnetmi postupne, aby sa nedostalo do stavu zahltenia.