Máte doma predškoláka?

Od roku 2008 patrí materská škola do siete škôl, čo znamená, že sa riadi školskými zákonmi. Je inštitúciou, kde sa dieťa socializuje vo väčšej skupine a vzdeláva sa, a to prostredníctvom edukačných aktivít alebo hier.

Na konci materskej školy by malo dieťa nadobudnúť také kompetencie (spôsobilosti), ktoré sú dôležité pre počiatočnú školskú dochádzku. Dieťa by malo byť do školy pripravené po všetkých stránkach svojej osobnosti. Sú to nasledujúce tri stránky školskej pripravenosti:

 • Telesná a pohybová – dieťa, ktoré ide do školy, by malo do 31.8. príslušného roku dosiahnuť 6 rokov a malo by mať určitú výšku. Pohybová pripravenosť súvisí s rozvojom hrubej a jemnej motoriky. Hrubá motorika súvisí s pohybom veľkých svalových skupín a jemná motorika sa zase týka obratnosti rúk a hovoridiel, ktoré spolu úzko súvisia.
 • Psychická je ovplyvnená vrodenými dispozíciami a výchovou v rodinnom prostredí a v materskej škole. Psychická stránka zahŕňa vnímanie – od celostného k analytickému, teda dieťa si začína všímať detaily, schopnosť rozlišovať odlišnosti. Ďalej je to pozornosť – dieťa by malo na určitý čas udržať pozornosť. Pamäť – od neúmyselného zapamätávania k úmyselnému, k zámernej pamäti a prechod k logickému zapamätávaniu. Dieťa by malo byť tiež schopné myslieť na úrovni konkrétnych logických operácií a jeho myslenie by malo byť analytické, teda napr. medzi ovocie patrí jablko, hruška, slivka… Malo by vedieť rozlíšiť veľkosť, množstvo a poradie. Ďalšou psychickou zložkou je reč. Správna výslovnosť, dostatočná slovná zásoba (približne 3000 – 4000 slov), súvislé vyjadrovanie sa, chápanie reči.
  Pod psychickú stránku radíme aj city dieťaťa – emocionálna stabilita dieťaťa a to najmä vyššie city (intelektuálne) a primeraný sebacit. Okrem všetkých vymenovaných zložiek patria k psychickej stránke osobnostné vlastnosti – najmä záujem o nové poznatky, orientácia v hodnotovom systéme a mravných normách správania – autoregulácia založená na vôli a spojená s vedomím povinnosti.
 • Sociálna – dieťa je schopné odlúčiť sa na určitý čas od rodiny, mať potrebu stýkať sa s rovesníkmi, včleniť sa do kolektívu, prijať sociálnu rolu žiaka, rešpektovať autoritu (Končeková, 2010, str. 156 – 158).

Na výchove a vzdelávaní dieťaťa predškolského veku sa podieľa hlavne rodina a materská škola. Je potrebné, aby rodičia a učitelia z materskej školy vzájomne komunikovali a spolupracovali a tak dieťaťu zabezpečovali optimálne podmienky na jeho rozvoj vo všetkých stránkach osobnosti.

Aby ste aj vy rodičia mohli doma rozvíjať osobnosť vášho dieťaťa, ponúkam niekoľko námetov na jeho rozvoj:

 • Aktivity na rozvoj hrubej motoriky – chodievajte často na výlety do prírody, plávajte, bicyklujte sa.
 • Aktivity na rozvoj jemnej motoriky – strihajte papier, látky, vytrhávajte papier, lepte, modelujte, píšte do múky, skladajte s deťmi z Lega, z kociek, navliekajte korálky, kreslite, maľujte. Učte deti zapínať si gombíky a zaväzovať šnúrky.
 • Aktivity na koordináciu – skáčte cez švihadlo, hrajte rôzne hry s loptou, obkresľujte s deťmi rôzne makety obrázkov, hrajte pohybové hry, spojte rozhovor s hraním (napríklad dramatizácia prečítanej rozprávky).
 • Aktivity na zrakovú diferenciáciu – pozerajte obrázky a hľadajte podobnosti a odlišnosti.
 • Aktivity na sluchovú diferenciáciu – rozlišujte prvú hlásku v slove, napríklad: menujte veci a dieťa bude hovoriť prvú hlásku – mačka – m, hračka – h. Alebo naopak: povedz päť vecí, ktoré sa začínajú na hlásku b…, prines mi päť vecí, ktoré sa začínajú na hlásku b… Čítajte deťom rozprávky alebo ich počúvajte na CD… Tieto aktivity sú veľmi dôležité pre počiatočné čítanie!
 • Aktivity na priestorovú orientáciu – pravo-ľavá orientácia: urobte si z papiera guličky a deti ich budú hádzať podľa pokynov: hoď ľavou rukou, pravou rukou, hoď doľava, hoď doprava… Alebo ďalšie aktivity: vymenuj veci, ktoré sú vľavo, vymenuj veci, ktoré sú vpravo… na ktorej strane stola je koláč? Ktorou rukou kreslíš?

Viem, že v dnešnej dobe má rodič na svoje dieťa málo času, ale verím, že si ho nájdete na spoločné aktivity. Spoločne strávený čas s vami dá dieťaťu pocit uspokojenia a okrem spomenutého bude vaše dieťa pokojnejšie a citovo stabilnejšie.