Aj “nezvládnuteľné” dieťa sa dá zvládnuť – časť druhá

V prvej časti o “nezvládnuteľných” deťoch sme si čo-to povedali o možnostiach terapie hrou. V dnešnej časti by sme si predstavili niektoré konkrétne druhy terapií.

Najprirodzenejším spôsobom neverbálnej komunikácie u detí je hra, ktorá v priebehu vývinu nadobúda rôzne formy. Neverbálne prejavy komunikácie zahŕňa i výtvarná a „pracovná činnosť“. Dieťa tak hravou formou sprostredkuje okoliu svoj vnútorný svet, chápanie seba samého. Umelecký prejav vypovedá o jeho prežívaní, vyjadruje jeho vnímanie sveta. Pri arteterapii (liečba umením) a ergoterapii (liečba prácou) sa kladie hlavný dôraz na liečivý potenciál tvorivej činnosti. Cieľom výtvarných a pracovných aktivít nie je vytvorenie umeleckého diela, či jeho hodnotenie z estetického hľadiska. Prostredníctvom umeleckých aktivít ide predovšetkým o sebavyjadrenie, sebarealizáciu, rozvíjanie tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovanie osobne významnej témy a následné zmiernenie alebo odstránenie ťažkostí.

Arteterapia využíva prevažne výtvarné prostriedky (kresba, maľba, modelovanie). Cieľom tejto metódy je spontánne sebavyjadrenie, sebarealizácia. Dieťa tak v atmosfére dôvery a vzájomného porozumenia uvoľňuje nahromadené napätie (konflikty, strach, úzkosť, agresivitu).

Dôraz sa nekladie na dokonalé prevedenie výtvarných činností alebo výtvarné zručnosti dieťaťa. Výpovednú hodnotu má samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, ktoré pôsobia na dieťaťa sebauzdravujúco.

Ergoterapia je tvorivá činnosť pre telesne, duševne alebo zmyslovo handycapované deti, ktorá sa vykonáva individuálne s prihliadnutím na ich možnosti. Práca ako súčasť liečebného procesu podporuje schopnosť komunikácie, pozitívne ovplyvňuje sebahodnotenie dieťaťa. Pomáha dieťaťu využívať už rozvinuté a rozvíjať novonadobudnuté funkcie (telesné i mentálne) k práci. Tiež rozvíjať jeho kvality a schopnosti a zároveň podporovať jeho celkovú duševnú a telesnú pohodu. Výsledným artefaktom na rozdiel od arteterapie sú nové, úžitkové, ozdobné predmety.

Arteterapia a ergoterapia sú chápané ako cielené riadené činnosti. Ich cieľom však nie je len zmysluplné trávenie času, rozvoj umeleckej tvorivosti alebo rozoberanie výsledného artefaktu za účelom stanovenia diagnózy.

Hlavným cieľom je všestranný rozvoj dieťaťa.

Inzercia