Inzercia

Domáce vzdelávanie – 1.časť

S termínom domáce vzdelávanie, domáca škola, či označením homeschooling, sa určite stretlo nemálo rodičov školopovinných detí a táto téma necháva chladným asi máloktorého rodiča. Mnohí o vzdelávaní v domácich podmienkach, kde sa dieťaťu venuje rodič alebo tútor, snívajú ako o ideálnom mieste pre rozvoj ich dieťaťa, iní nedajú dopustiť na školské prostredie, profesionalitu pedagógov a socializáciu detí v kolektíve rovesníkov.

Domáce vzdelávanie (DV) má svoje pevné miesto v mnohých zahraničných školských systémoch a na Slovensku je z rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa možné od roku 2008. Počas ôsmich rokov svojej existencie mnohých zaujalo a predstavuje silnejúcu alternatívu k tradičnému vzdelávaniu na slovenských školách.  Keďže sa mu z rôznych dôvodov venuje čoraz viac rodín, rozhodli sme sa na túto tému bližšie pozrieť. Je ťažké opísať DV univerzálne a jednoducho, keďže jeho silnou stránkou je práve jedinečnosť, špecifickosť a individuálne prispôsobovanie na mieru rodinám, ktoré ho praktizujú. Napriek jedinečnosti jednotlivých príbehov, existuje niečo spoločné – zákonný rámec,  z ktorého DV na Slovensku vychádza. V pripravovanej sérii článkov vám predstavíme nielen informácie o zákutiach DV na Slovensku, ale aj rodičov, ktorí sa rozhodli domácim vzdelávaním žiť.

Prvý diel nášho seriálu je venovaný zoznámeniu sa s DV. Informácie zo školského zákona a zo stránky o.z. Domáce vzdelávanie na Slovensku sú spracované za pomoci dvoch doma vzdelávajúcich mamín: Lucie Rosákovej a Zuzany Michalíkovej.

Je na Slovensku možné  vzdelávať dieťa doma?

Domáce vzdelávanie na Slovensku umožňuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Domáce vzdelávanie je v uvedenom zákone charakterizované ako forma osobitného plnenia školskej dochádzky a ďalej sa špecifikuje ako individuálne vzdelávanie. Zákon rozlišuje dve formy individuálneho vzdelávania, individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov a z iných ako zdravotných dôvodov. Práve individuálne vzdelávanie z iných ako zo zdravotných dôvodov je podkladom pre DV v zmysle ako ho vníma väčšinová spoločnosť. Zo zákona je umožnené iba na prvom stupni základných škôl, a to osobou, ktorá má pedagogickú kvalifikáciu pre tento stupeň učiteľstva základných škôl. Lucia Rosáková vysvetľuje: “Avšak už dávno predtým sme tu mali a stále máme individuálny učebný plán (je definovaný v §26 spomínaného zákona), ktorý umožňuje domáce vzdelávanie na všetkých stupňoch – napríklad tehotným študentkám, nadaným študentom a aktívnym športovcom. Na základe rozhodnutia riaditeľa školy môže byť prístupný aj iným žiakom a študentom.”

Musím dieťa zapísať do nejakej školy?

Dieťa do školy zapísať musíte. Výber je na vás – môžete ho zapísať do akejkoľvek školy, nielen spádovej – záleží len na vašom výbere či to bude škola štátna, alebo súkromná. Keď daná škola vaše dieťa prijme, môžete požiadať o individuálne vzdelávanie. Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania podáva písomne zákonný zástupca maloletého žiaka alebo plnoletý žiak. Žiadosť sa podáva škole, do ktorej bol žiak prijatý a rozhodne o nej riaditeľ školy.

Kto uskutočňuje vzdelávanie žiaka?

Ako sme spomínali, rodič musí zabezpečiť kvalifikovaného pedagóga, ktorému má podľa zákona platiť aj odmenu. V praxi je možné nájsť prípady, kde si rodičia spoločne platia učiteľa, ktorý sa venuje viacerým žiakom – tzv. komunitná škola, inde je pedagóg tútorom žiaka a vzdelávanie doma uskutočňuje rodič. Často DV rodiny oslovia odborníka na konkrétnu problematiku, ktorý deti vzdeláva v malej skupinke.

Ako vyzerá deň doma vzdelávajúcej rodiny v praxi?

Každá rodina prežíva svoje domáce vzdelávanie odlišne a každá má iný denný režim. Môžete si vypracovať plán, ktorý bude pre vašu rodinu vyhovujúci, ale buďte pripravení na to, že ho budete flexibilne prispôsobovať vašim potrebám.

Podstatné je, že pri domácom vzdelávaní nestrávite 6 až 8 hodín denne učením, veď aj v škole trvá hodina iba 45 minút a počas nej väčšinu času deti strávia čakaním. Domáce vzdelávanie je prirodzená „škola životom“, okrem akademického vzdelania sa deťom vo väčšej miere dostane aj praktických zručností a schopností (napr. varenie, šitie, účtovníctvo, domáce opravy, aj náhľad odbornejšieho vzdelania, napríklad podľa profesie a záľub rodičov, či starých rodičov). Deti netrávia väčšinu času v umelom prostredí rovnakej vekovej kategórie a jednej externej autority učiteľa, majú viac príležitostí stretávať sa so všetkými vekovými kategóriami, mladšie deti sa učia od starších, starší učia mladších  a  prirodzene tým vrastajú do budúcich rodičovských zručností, učia sa empatii, trpezlivosti a ochrane mladších.

Koľko detí sa na Slovensku vzdeláva doma?

Ak vychádzame z údajov, ktoré poskytol Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) je v tomto školskom roku individuálne vzdelávaných 149 žiakov, pred dvoma rokmi ich bola polovica. Vlastný odhad o počte individuálne vzdelávaných detí má už spomínané o.z. Domáce vzdelávanie na Slovensku – predpokladajú okolo 400 školákov v DV na 1. stupni ZŠ a približne 50 na 2. stupni. Markantný rozdiel v údajoch vysvetľuje Lucia Rosáková nasledovne: „V štatistike ÚIPŠ sa neobjavia deti, ktoré podajú žiadosť o DV po 15. septembri, alebo ktoré riaditeľ školy do toho termínu nenahlási, rovnako ani deti vzdelávané doma podľa individuálneho učebného plánu  zo zdravotných dôvodov (vrátane redukcie školskej dochádzky), deti zapísané na zahraničnej škole, či deti cudzincov v DV na Slovensku.“

Budem za vzdelávanie môjho dieťaťa dostávať od štátu nejaký finančný príspevok?

Ak by ste sa rozhodli pre domáce vzdelávanie, nebudete od štátu dostávať žiaden príspevok, či podporu. Vaša kmeňová škola dostane od štátu 10% normatívu na žiaka a vám poskytne učebnice pre žiaka, nie však materiály pre učiteľov – tie sa našťastie dajú zohnať na webových stránkach vydavateľstiev, či prostredníctvom pedagóga zodpovedného za vzdelávanie žiaka.

Kam sa môžu záujemcovia o domáce vzdelávanie obrátiť, ak chcú bližšie informácie, či rady ako s domácim vzdelávaním začať?

Ak je to možné, obráťte sa na rodinu vo vašom okolí, ktorá DV praktizuje. Informácie a podporu  získate aj v o.z. Domáce vzdelávanie na Slovensku, ktoré spája rodiny praktizujúce, či uvažujúce o domácom vzdelávaní svojich detí, ich spoločným menovateľom je záujem prebrať plnú zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie svojich detí. Združenie okrem informácií na stránke každoročne organizuje aj prednášky s diskusiou pre záujemcov a sympatizantov DV vo viacerých mestách na Slovensku.

V ďalších častiach seriálu o domácom vzdelávaní si povieme, čo treba na podanie žiadosti o DV, ako prebieha hodnotenie žiaka, ale aj aké sú výhody a riziká domáceho vzdelávania a ešte omnoho viac.