Environmentálna výchova a jej ciele

Environmentálna výchova (EV) je v posledných rokoch čoraz populárnejšia a aj potrebnejšia. Prečo by teda rodičia mali viesť deti k EV? Prečo by mali na školách vyžadovať, aby bola EV ako samostatný predmet alebo ako záujmový krúžok? Každá výchova má svoje zásady a ciele. V tomto článku si uvedieme jej základné ciele, ktoré by mali presvedčiť nielen rodičov, ale aj učiteľov a riaditeľov, prečo je EV aktuálna a potrebná!

Základné výchovnovzdelávacie ciele EV sú podobné ako u iných predmetov, kde sa kladie dôraz na kognitívne, psychomotorické a výchovné ciele. Vyžadujú, aby učivo bolo konzistentné, primerané, jednoznačné, kontrolovateľné a merateľné.

Vo vyučovaní EV na školách sa u detí zvyšuje zodpovednosť, ktorá je spojená s ich myslením a konaním. Ďalej sa u detí rozvíja citlivosť voči prírode a ľuďom, ústretovosť voči modernejším ekologickým nápadom a tvorivosť v riešení problémov alebo návrhoch v zlepšení. A v neposlednom rade sa u detí formuje hodnotová orientácia, ktorá je základným kameňom v EV. Snaží sa, aby deti pochopili, čo je pre nich aj pre svet vhodnejšie, menej škodlivé, čo má prednosť a necvičí ich v slepom egoizme.

Tri základné princípy EV sú, že:

  • deti učíme o životnom prostredí
  • deti učíme pre životné prostredie
  • deti učíme prostredníctvom životného prostredia

EV prepája a spája vedomosti z iných predmetov a posilňuje medzipredmetové vzťahy, ktoré často žiakom chýbajú. Nesnaží sa o vyčlenenie určitej časti informácií, ale snaží sa o celistvý pohľad na danú problematiku a „núti“ žiakov myslieť v širšom slova zmysle. Nebojme sa vysloviť nahlas: Environmentálna výchova nie je prežitok, ale nutnosť!

Ak ste rodičmi a na vašej škole je EV zakomponovaná len ako prierezová téma, je tu viacero možností ako vyjadriť váš názor na jej potrebu. Aj vy máte moc v rukách a dokážete presvedčiť ľudí, či poskytnúť deťom potrebné vzdelanie. Napríklad:

Rozhovorom s riaditeľom školy – zo zákona vyplýva, že riaditelia majú možnosť zaviesť EV vo vyučovaní ako samostatný predmet. Skúste sa u neho informovať, prečo to tak nie je, prípadne oslovte ďalších rodičov, ktorí zdieľajú vaše názory. Možno riaditeľom len chýba odozva od rodičov.

Záujmovým krúžok – zavedenie záujmového krúžka je kompromisným riešením, kedy riaditeľ nemusí zasahovať do rozvrhu. Mimoškolská aktivita nepokryje všetky deti zo školy, ale môže ísť o kvalitnejšie vyučovanie, kde sa lektor na krúžku venuje žiakom, ktorých táto oblasť zaujíma. Avšak je potrebné, aby lektor mal potrebné vzdelanie alebo mal aspoň pozitívny vzťah k tejto oblasti.

Záujmovým krúžok mimo školy – ak nie je vo vašej škole miesto alebo je riaditeľov prístup negatívny, je možnosť záujmových krúžkov v centrách voľného času, kde sa deti zoznámia nielen s danou problematikou, ale nájdu si aj nových kamarátov.

Využitie programov od mimoštátnych organizácií – táto možnosť poskytuje profesionálny pohľad na danú problematiku a zabezpečuje, že obsah bude prispôsobený danej vekovej kategórii. Mimoštátne organizácie je potrebné zaplatiť a tu je problém, ktorý je pre niektorých rodičov či školu finančne náročný.

Letným táborom – možnosť letného tábora je rozšírená v centrách voľného času, mimoštátnych organizáciách či v škole. Zameranie nemusí byť čisto environmentálne, môže ísť o tábor, kde sa budú rozvíjať aj biologické či chemické poznatky detí.

Domácou výučbou – najjednoduchšie a zároveň najťažšie je vyučovať deti počas ich voľného času doma. Je potrebné, aby mal rodič potrebné vedomosti, bol trpezlivý a mal dostatok času. Ak však nie ste ten typ, ktorý vie deťom poskytnúť potrebné informácie, možno poznáte iných rodičov. Pokojne môžete osloviť niektorého z rodičov vo svojom okolí a urobiť domáce vyučovane pre deti z okolia, či triedy.

Je len na vás ako sa popasujete s týmto problémom. Možno zistíte, že viacerí rodičia zdieľajú vaše názory a okrem detí, si aj vy nájdete svoju krvnú skupinu.