Rozvod a deti

Čo sa to deje? Čo bude ďalej? S ktorým z rodičov budem? Ľúbia ma ešte rodičia?
Toto sú otázky, ktoré si deti kladú už v čase, keď pocítia, že medzi rodičmi niečo nie je v poriadku. Keď sa dozvedia, že sa rodičia rozvádzajú, často pociťujú veľkú neistotu.

Tak, ako pri všetkých situáciách, aj pri rozvode každé dieťa reaguje inak – nakoľko danú situáciu inak vníma. To, ako túto situáciu vníma, ovplyvňujú okolnosti, ktoré danú situáciu sprevádzajú. Rovnako inak reagujú deti rôzneho veku. Menšie deti niektoré veci veľmi nevnímajú, respektíve ich vnímajú citlivejšie a často mnohým situáciám ani nerozumejú. Čím je dieťa staršie, tým viac rozumie mnohým skutočnostiam a od toho sa odvíjajú aj jeho osobitosti v reagovaní na danú situáciu.

Rozvod je zložitou problematikou tak pre rodičov, ako aj pre deti. Rodičia sa s danou situáciu musia vysporiadať a zároveň musia dávať pozor, aby ich reakciami v danom zložitom období netrpeli deti.
Deti to majú o niečo zložitejšie, nakoľko sa danej situácii musia viac-menej len prispôsobiť. Často sa stáva, že sa rozhoduje bez toho, aby sa vypočul názor dieťaťa alebo sa nezoberie do úvahy vôbec. Stáva sa to hlavne u menších detí, nakoľko sa predpokladá, že ešte nebudú vedieť správne vyjadriť svoj názor. Často by sme sa ale čudovali, aké sú deti v daných situáciách vnímavé a ako rozumne zmýšľajú.

Rozvod má na deti veľký vplyv. Stavia ich často do situácie, kedy pociťujú neistotu. Aj keď sa deťom niekedy rodičia snažia danú situáciu vysvetliť. Ak sa však rodičia nedohodnú, nevedia presne s kým dieťa zostane a ako často sa bude dieťa s druhým rodičom vidieť. Ak nie je dohoda, je to len na zvážení súdu, ako rozhodne.

Niekedy je v danom období dieťa rodičmi ovplyvňované, lebo každý ho chce mať na svojej strane. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Každý rodič chce byť tým dobrým v očiach svojho dieťaťa. Často si ale neuvedomujeme, že tým dieťaťu ubližujeme a to dieťa poznačí do budúcna a môže sa stať, že bude robiť chyby ako rodičia.

Rodičia by preto v tomto zložitom období mali trpezlivo deťom všetko vysvetliť a snažiť sa akceptovať názor a potreby dieťaťa. Žiaľ, to ale často nerobia a tak v podstate idú proti záujmom dieťaťa. Zároveň svojím konaním môžu u dieťaťa vyvolať silný pocit neistoty, nepochopenia a nezáujmu oň.

Počas rozvodu potrebuje dieťa, rovnako ako počas akýchkoľvek nezhôd rodičov, aby sa k nim pristupovalo s  trpezlivosťou, aby sa mi všetko vysvetlilo, vypočulo sa ich názor. Hlavne treba dieťa uistiť v tom, že nech sa deje čokoľvek, budú ho stále ľúbiť a budú mu pomáhať.Tak, ako rodičia často nevedia, čo a ako bude po rozvode, ako zvládnu výchovu, zabezpečenie potrieb dieťaťa, rovnako to nevedia ani deti. Rodičia sú dospelí a tak by sa aj mali k danej situácii stavať. Žiaľ, deti sú v tom viac v neistote. Rodičia si zariadia svoj život tak, ako im bude vyhovovať. A dieťa? No to sa bude musieť prispôsobiť rôznym životným štýlom svojich rodičov.

Ako pri situáciách, kedy v rodine vznikajú nezhody, tak aj pri rozvode by deti mali byť uchránené od situácií, kedy sa rodičia nevedia dohodnúť a často si robia vzájomné problémy. Pre dieťa je to zložitá situácia, tak prečo mu ju sťažovať tým, že bude medzi rodičmi ako medzi mlynskými kolesami? Žiaľ, často sa stáva, že počas rozvodu si rodičia robia vzájomné problémy, či už sa týkajú výchovy a zverenia dieťaťa alebo finančnej stránky s tým súvisiacej.

Je to síce smutné, ale nájdu sa aj prípady, kedy rodičia neberú ohľad na deti a niekedy to ženú až do takých krajností, keď dokonca povedia, že dieťa nechcú. A čo teraz? No, takýto rodičia by si mali uvedomiť, že deti nie sú vec, ktorú odložíme, keď nám to vyhovuje. Deti sú ľudské bytosti, ktoré cítia a keď sú odmietané, trpia. Rodičia by si mali preto uvedomiť, ako by sa cítili oni, keby boli týmto dieťaťom a nerobiť to, čo by za danej situácie nechceli, aby bolo robené im, respektíve, ako bo nechceli, aby sa k nim pristupovalo.

Rozvod niekedy rodičia berú ako samozrejmosť a jediné riešenie, ale deti to vždy tak neberú. Často deti do poslednej chvíle veria, že sa stane niečo, čo tomu zabráni. Veria, že rodičia predsa len zostanú spolu. Niekedy sa to stane, ale vo väčšine prípadov nie.

Musím ale priznať, že niekedy je rozvod to, čo pomôže ukľudniť vyhrotenú situáciu, ktorá rozvodu predchádzala. Je tomu v prípadoch, keď rozvodu predchádza nevera, týranie a podobne.

Ak ide o prípad, že je dôvodom rozvodu nevera, či už to bola chvíľková záležitosť alebo sa jedná o vzťah rodiča s niekým, s kým si plánuje budúcnosť, dieťa trpí. Trpí preto, lebo často premýšľa, či nespravilo niečo, prečo sa to stalo. V takom prípade, ak rodič, ktorý nemá dieťa zverené do svojej starostlivosti má nový vzťah, stáva sa, že dieťa premýšľa, či nespravilo niečo, prečo chce od nich daný rodič odísť a mať novú rodinu. Následne často partnera tohto rodiča nenávidí, lebo má pocit, že je to niekto, kto mu rodiča ukradol. Táto nenávisť môže pretrvávať alebo sa môže stať, že si dieťa časom partnera tohto rodiča obľúbi, prípadne ho aspoň začne akceptovať. Všetko samozrejme záleží od prístupu rodičov.

Ako pri každej zložitej situácii, treba sa s deťmi veľa rozprávať a snažiť sa im každú situáciu trpezlivo vysvetliť. Rozvod je pre deti zložitá situácia, ktorá im radikálne zmení život, nakoľko sa im zmenia podmienky, za ktorých predtým vyrastalo. S touto zmenou sa deti vyrovnávajú často veľmi dlho. Ako sa s ňou vyrovnajú, záleží od rodičov. Záleží to od správania rodičov pred rozvodom, počas rozvodového procesu, ako aj po ňom.

Nezabúdajme preto byť trpezlivý a vnímavý pri vysvetľovaní všetkého deťom. Hlavne nezabúdajme deti uistiť, že ich ľúbime a vždy budeme, nech sa deje čokoľvek a že vždy tu pre ne budeme a vždy im budeme pomáhať.

Nie je to ľahké, ale v záujme dieťaťa je to nevyhnutné.