Zoznamovacie hry – 1. časť

Poznáte to – idete na spoločnú chatu, kde bude viacero rodín a teda aj veľa detí. Narýchlo si lámete hlavu, ako najlepšie zabezpečiť, aby sa deti medzi sebou lepšie spoznali. Tu je niekoľko tipov.

Veselé príbehy

Cieľ: Zažiť pocit radosti pri spoločnej zábave, tešiť sa zo spoločného výsledku.
Pomôcky: linajkový hárok papiera, pero, podložka na písanie pre všetkých účastníkov
Čas: 15 min.
Vek: deti od 9 rokov

Postup: Deti rozdelíme do päťčlenných skupiniek, ktoré sa usadia v malom kruhu s príslušnými pomôckami

Podľa pokynov budú na papier písať slovo a ten následne zložia, aby napísané slovo nebolo vidieť. Papier podajú susedovi, ktorý pokračuje – napíše ďalšie slovo a papier opäť zohne a podá ďalej. Vedúci určí požadovaný druh slova v tomto poradí:

1. riadok: vlastnosť (aký?) – prídavné meno,
2. riadok: osoba (kto?) – podstatné meno,
3. riadok: kde (kde?) – príslovka miesta,
4. riadok: čo robí? – sloveso,
5. riadok: prečo? (má sa začať slovom lebo…).

Po skončení úlohy (v päťčlenných skupinách) sa papier vráti k dieťaťu, ktorý napísal prvé slovo), ten papier roztvorí a príbehy sa postupne prečítajú.

Záver: Ako na teba zapôsobili príbehy? Ako vznikali? Prečo sú také veselé? Čím ťa potešili? Uveďte ďalšie príklady, keď spoločná činnosť priniesla radosť alebo užitočný výsledok.

Poznámka: Vedúci nadiktuje úlohu a vždy počká, kým si deti posunú papier. Ak je v niektorej skupinke menej detí, papier sa niektorým deťom dostane jedenkrát navyše, aby každý text mal rovnaký počet položiek (napr. 5 slov).

Poznáte sa dobre?

Cieľ: Uvedomiť si seba samého vo vzťahu k iným, pochopiť a prijať osobitosti iných.
Pomôcky: pero, papier s predtlačou
Čas: 15 min.
Vek: deti od 9 – 10 rokov

Postup: Deti rozdelíme do dvojíc a rozdáme im papiere, na ktorých sú heslá a dva voľné stĺpce: nad prvý si každý napíše svoje meno, nad druhý meno partnera z dvojice, viď priložená tabuľka. Obaja členovia dvojice mlčky, bez otázok vyplnia tabuľku. Navzájom si vymenia svoje listy, čítajú a porovnávajú si svoje odpovede. Za správnu odpoveď o partnerovi si pripíšu bod. O výsledku sa navzájom porozprávajú, pričom dbajú na upozornenie vedúceho, že nejde o súťaž, ale o to, aby lepšie spoznali svojho kamaráta, ale aj seba samého. V skupine si potom navzájom porozprávajú zistené skutočnosti.

obľúbené jedlo
obľúbený nápoj
obľúbená farba
najmilšia pieseň
želaný darček k narodeninám
záľuba vo voľnom čase
tri vlastnosti, ktoré si ceníte u iných

Záver: Čo ti bolo o kamarátovi celkom jasné? Čo ťa prekvapilo? Čo ťa prekvapilo, že kamarát o tebe vie (nevie)? Čo si sa dozvedel o ostatných?

Myslím na niekoho

Cieľ: Podnietiť vzájomnú všímavosť, prehĺbiť kamarátske vzťahy medzi kamarátmi.
Pomôcky: žiadne
Čas: 15 min.
Vek: deti od 9 rokov

Postup: Aktivitu začne vedúci slovami: „Myslím na niekoho. Je to …“ nasleduje opis konkrétnej osoby, ktorú všetci dobre poznajú. Napríklad chlapec, dievča, výška, postava, farba vlasov, oblečenie, jeho schopnosti, záujmy, školské výsledky, kamaráti, obľúbené činnosti. Dieťa, ktoré ako prvé identifikuje hádanú osobu, vystrieda vedúceho a dáva hádanku.

Záver: Čo ti pomohlo uhádnuť hádanku? Ako máme počúvať? Prečo je dôležité počúvať a vzájomne sa všímať? Aký to má význam pre kamarátstvo a dobré medziľudské vzťahy?

Rozhovor rúk

Cieľ: Upozorniť na „reč rúk“ a ich výrazové komunikačné možnosti.
Pomôcky: žiadne
Čas: 10 min.
Vek: deti od 9 rokov

Postup: Deti sa ľubovoľne rozdelia do dvojíc. Dvojice si ľahnú na zem hlavami k sebe. Zdvihnú ruky a dotknú sa nimi partnera. Vedúci potom upozorní hráčov, že ďalej budú postupovať podľa jeho pokynov bez slov. Dáva pokyny: „Ruky sa pozdravia, povedia si dobrý deň a trochu sa porozprávajú. Aké sú ruky tvojho partnera? Sú mäkké? Drsné? Silné? Slabé? Pevné? Jemné? (10 s) Čo ešte poznávaš na nich? (10 s) Pokúste sa pohybovať rukami, ako keby spolu tancovali (10 s), prechádzali sa (10 s), hovorili si, že sú unavené (10 s). Ruky spolu odpočívajú (10 s). Čo si ešte môžu ruky spolu povedať? Ruky sa musia rozlúčiť (10 s). Potom dvojice vyzve, aby si sadli, pozerali sa na seba a porozprávali sa, aké pocity spolu prežívali, ako si rozumeli.

Záver: Čím ťa táto aktivita oslovila? Ako ste si rozumeli? V čom to bolo náročné? Na čo pri rozhovore využívaš ruky? Kedy tvoje ruky komunikujú podobne ako v tomto cvičení? Čo všetko môžeš rukami vyjadriť? Na čo si ešte prišiel?

Keby som bol…

Cieľ: Uvedomiť si svoje pocity. Vzbudzovať empatiu.
Pomôcky: žiadne
Čas: 15 min.
Vek: deti od 9 rokov

Postup: Deti aj vedúci sedia v kruhu. Vedúci hry ich vyzve, aby si premysleli a postupne hovorili o sebe ako o… Deti si môžu vybrať z nasledujúcich možností: môžu sa stať farbou, ročným obdobím, obuvou, vtákom, stromom, hudobným nástrojom, budovou, pracovným nástrojom, dopravným prostriedkom a pod. a formulujú svoje predstavy, napr.: Keby som bol farbou, chcel by som byť žltou, lebo žiari ako slnko. Je dobre, ak začne vedúci hry. Ten počas hry zároveň dbá na to, aby sa deti navzájom nezosmiešňovali.

Záver: Prečo si si vybral práve také prirovnanie? Čo si ním vyjadril o sebe? Ktoré prirovnanie tvojich kamarátov ťa zaujalo? Čím bolo zaujímavé?