Zoznamovacie hry – 2. časť

Dnes nadviažeme na prvú časť tipov a rád pre spoločné hry.

Na sochy

Cieľ: Prebúdzať a rozvíjať fantáziu detí prostredníctvom gest (rečou tela). Pozitívne prijať tvorivosť iných.
Pomôcky: nahrávka pokojnejšej hudby
Čas: 15 min.
Vek: deti od 7 rokov

Postup: Deti sa v miestnosti voľne pohybujú v priestore za sprievodu hudby. Keď hudba stíchne, zastanú a vytvoria sochu. Ostatné deti postupne hádajú, o akú sochu ide. Iný spôsob hry: Ak máme väčšiu skupinu detí, môžu vytvoriť dvojice a dohodnúť sa, kto bude sochár a kto sa postupne stane sochou. Po doznení hudby dieťa – sochár formuje druhé dieťa do podoby sochy. To má za úlohu určiť, akou sochou sa stalo. Potom si vymenia úlohy.

Záver: Podarilo sa ti vymyslieť, akú sochu urobíš? Páčil sa ti nápad ostatných detí (tvojho sochára)? Bolo ťažké uhádnuť, akú sochu vytvorili (vytvoril tvoj sochár)?

Dlhá veta

Cieľ: Rozvíjať tvorivosť vo verbálnej oblasti. Prijať výtvor iného a nadviazať naň.
Pomôcky: žiadne
Čas: 15 min.
Vek: deti od 9 rokov

Postup: Deti aj vedúci hry sedia v kruhu a spoločne vymýšľajú vetu. Prvý hráč povie krátku vetu, ďalší ju zopakuje a rozvinie. Tretí hráč zopakuje vetu v tejto podobe a opäť ju rozvinie. Keď je veta dlhá a hráči si ju už nedokážu zapamätať, vedúci hry ju zapíše. Hra pokračuje tvorbou ďalších viet, až vznikne krátky príbeh. Tomuto zámeru prispôsobíme znenie nových krátkych viet.

Záver: Dokázal si nadviazať na predchádzajúcu vetu? Čo bolo potrebné, aby si ju rozvinul? Napadlo ti aj iné pokračovanie vety? Podarilo sa vám spoločne vytvoriť príbeh?

Zoznamovanie

Cieľ: Vzájomné zoznámenie sa formou pozitívneho naladenia.
Pomôcky: lístky s menami hráčov, nádoba (škatuľa)
Čas: závisí od počtu účastníkov
Vek: deti od 10 rokov

Postup: Na každý lístok napíšeme samostatne meno a priezvisko každého z prítomných. Lístky poskladáme a dáme do škatule. Obsah škatule premiešame a každý hráč si vyberie jeden lístok. Na pokyn vedúceho si lístky roztvoria a hráči začnú hľadať medzi prítomnými toho, ktorého meno si vytiahli. Nakoľko sa vzájomne nepoznajú, začnú oslovovať tých, o ktorých si myslia, že im meno patrí. Všetko funguje podľa spoločenských pravidiel.

Hráč sa môže obrátiť iba na toho, kto sa práve nerozpráva s iným členom. Kontakt sa nadväzuje slovami: „Prepáč, nie si náhodou….“ a hráč pomenuje toho koho hľadá. Pritom musí povedať: „Ja sa volám ….“ a súčasne podať oslovenému ruku. Dotyčný musí pritom ruku stisnúť a povedať svoje meno. Keď hráč nájde hľadanú osobu a podá jej ruku, má splnenú polovicu úlohy. V hre zostáva až dovtedy, kým si nepodá ruku s hráčom, ktorý hľadá jeho. Keď už má splnenú aj túto časť úlohy môže si sadnúť na jednu z pripravených stoličiek. Ten, kto bude posledný musí obísť všetkých prítomných, každému podať ruku a navzájom sa s nimi predstaviť.

Poznámky: Hra je vhodná pre deti, ktoré sa nepoznajú, napr. na záujmovom krúžku, v detskom tábore, prípadne v domove mládeže, atď.

Zoznámenie sa s charakteristickou vlastnosťou

Cieľ: Zoznámiť ľudí navzájom za pomoci ich vlastnej charakteristiky.
Pomôcky: žiadne
Čas: závidí od počtu účastníkov
Vek: deti od 15 rokov

Postup: Hru začíname od prvého hráča, ktorý povie svoje meno a jednu svoju charakteristickú vlastnosť, napr.: „Volám sa Jano a som usilovný.“ Pridá sa ďalší zo skupiny a zopakuje v tretej osobe vetu, ktorú povedal predchádzajúci hráč a pridá svoje meno vlastnosť. Napr.: „On sa volá Jano a je dobroprajný a ja som Mirka a rada varím.“ Takto hra pokračuje, až kým sa nevystriedajú všetci členovia skupiny a posledný potom zopakuje mená všetkých hráčov celej skupiny a ich charakteristické vlastnosti.

Záver: Zhodujú sa vlastnosti, ktoré si každý o sebe povedal s názorom ostatných na neho.

Poznámky: Hra je vhodná nielen pre deti, ale aj pre dospelých na uvoľnenie atmosféry.

Hra so stoličkami

Cieľ: Vytvoriť atmosféru uvoľnenia, radosti a zblíženia sa.
Pomôcky: Stoličky v dvoch radoch otočené tak, že sa dotýkajú operadlami, v počte o jednu menej, ako je účastníkov aktivity, dynamická, hudba, napr. tanečná
Čas: 15 min.
Vek: deti od 6 rokov

Postup: Hráči stoja obrátení ľavou stranou tela k stoličkám. Za znenia hudby sa pohybujú dookola. Prerušenie hudby je pokynom na to, aby si hráči sadli. Komu stolička nezostane, môže hru ukončiť alebo si sadnúť so súhlasom ktoréhokoľvek spolužiaka na jeho kolená. Hra pokračuje rovnako, ale stoličky postupne odoberáme. To znamená, že hráči, ktorým sa stolička neušla, si vzájomne sadajú na kolená. Aj po odložení poslednej stoličky majú všetci účastníci hry sedieť, no nikto nesmie sedieť na zemi, na stole, stoličke. Väčšinou sa tak vytvorí kruh hráčov navzájom si sediacich na kolenách.

Záver: Ako sa darilo tebe a kamarátom?